Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

GARAY Optika / Garay Optika Kft. (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely: 1044 Budapest, Julianus barát utca 1/C 
Adószám: 32069545-2-41
Adatvédelmi tisztviselő: Trepák Szilvia
Telefonszám: + 36 20 617 0553
E-mail cím: garayoptika@gmail.com
Weboldal: www.garayoptika.hu

II. Az adatkezelési tájékoztató célja:

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamin az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.latasvizsgalatotthon.webnode.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Cégünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


III. Az adatok feldolgozásának célja

Az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy szolgáltatásaink hasznosabb, még inkább személyre szabott tartalmakat biztosíthassanak fokozzuk meglévő szolgáltatásaink minőségét, és új szolgáltatásokat fejlesszünk ki növeljük a biztonságot a csalásokkal és visszaélésekkel szembeni védelem révén méréseket és elemzéseket végezzünk szolgáltatásaink használatával kapcsolatban.

IV. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

2011.évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2014. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
2015. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

V. Kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott papír alapú dokumentumokat és informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos dokumentumok. (vizsgálati karton)

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. Tájékoztatáshoz való jog: A személyes adatairól az érintett személy az I. pontban megadott személytől az ott meghatározott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, az alábbi
tartalommal:
- mely személyes adatait,
- mely jogalap alapján,
- milyen adatkezelési célból,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli, illetve
- az adatkezelő az érintett személyes adatait kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatai tekintetében továbbította, illetve biztosított az adatokhoz hozzáférést vagy betekintést.
A tájékoztatást a I. pontban meghatározott személy 30 napon belül, a kérdésben megadott elérhetőségre és formában (levél vagy email) küldi meg.
2. A helyesbítéshez való jog: A személyes adatai tekintetében az érintett az 1. pontban foglaltak szerint kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse személyes adatát (adatait).
3. A hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.
4. A korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
5. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
6. Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu